Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia rozwijającego kompetencje realizatorów działań z zakresu profilaktyki uzależnień

GDAŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ  
reprezentowane przez 
DYREKTORA 
ogłasza z dniem 11.10.2017 roku 
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego 
w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017

Zad. 1.10 Podnoszenie kompetencji zawodowych realizatorów i partnerów Programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (udział w  szkoleniach, konferencjach, warsztatach itp.), w tym m.in. szkolenia przygotowujące realizatorów programów profilaktycznych rekomendowanych przez KBPN, ORE, PARPA oraz superwizje dla specjalistów.

Więcej informacji na stronie BIP GCPU