Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień

na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902)

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: 

 INSPEKTOR PROFILAKTYKI

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- wymagania niezbędne:

• wykształcenie: średnie i min. 3 lata stażu pracy lub wyższe i min. 1 rok stażu pracy;

• doświadczenie w opracowywaniu konkursów realizowanych w jednostkach samorządu terytorialnego lub w ramach Narodowego Programu Zdrowia lub aplikowanie  w tego typu konkursach jako oferent;

• doświadczenie zawodowe w obszarze spraw społecznych/edukacji lub sektorze pozarządowym;

• doświadczenie w nadzorowaniu prawidłowej realizacji umów z wykonawcami lub doświadczenie w koordynacji projektów;

• samodzielność, odpowiedzialność;

• dobra organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem w sytuacji stresowej;

• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, otwartość;

• dobra znajomość pakietu MS Office oraz otwartość na uczenie się nowych narzędzi;

• obywatelstwo polskie;

• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

• nieposzlakowana opinia.

- wymagania dodatkowe:

• wykształcenie wyższe, kierunki: psychologia, pedagogika, pedagogika resocjalizacyjna, zdrowie publiczne;

• znajomość  Narodowego Programu Zdrowia oraz Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, Ustawy o Zamówieniach Publicznych;

• wiedza oraz doświadczenie  w prowadzeniu kampanii społecznych, marketingu, PR; 

• doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub NGO;

• doświadczenie w realizacji zadań określonych w Narodowym Programie Zdrowia i/lub Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałano alkoholizmowi;

• doświadczenie w realizacji projektów społecznych/edukacyjnych;

• udział w realizacji, rozliczaniu i monitorowaniu projektów dofinansowanych ze środków publicznych (w tym unijnych);

• ukończone szkolenia dotyczące realizacji, rozliczania i monitorowania projektów; 

• mile widziane doświadczenie w obsłudze systemu zarządzania treścią stron www.

Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało:

• przygotowywanie wniosków konkursowych dotyczących zadań związanych  z wykonywanymi obowiązkami oraz przygotowywanie informacji do umieszczenia na stronach internetowych;

• przygotowywanie i koordynacja procedury naboru wniosków konkursowych o dofinansowanie projektów w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji z tym związanej;

• współpraca z placówkami oświatowymi, opiekuńczo-wychowawczymi i Urzędem Miejskim w Gdańsku;

• obsługa bazy danych projektów profilaktycznych dofinansowanych w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;  

• przygotowywanie sprawozdań na potrzeby Urzędu Miejskiego i innych instytucji;

• nadzór nad prawidłową realizacją umów, treścią i drukami marketingowymi oraz bieżąca komunikacja z podmiotami realizującymi zadania; 

• nadzór nad działaniami marketingowymi, Public Relations, koordynacja realizacji kampanii społecznych;

• współpraca w pozyskiwaniu środków i realizacji nowych projektów profilaktycznych    (w tym unijnych);

• przygotowywanie informacji z realizowanych zadań na potrzeby strony internetowej GCPU.

Kandydatom oferujemy:

• umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;

• wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godzin tygodniowo, w tym przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;

• miejsce pracy: 80-852 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 5;

• specyfika pracy: praca biurowa;

• wynagrodzenie miesięczne jest ustalane w zależności od  posiadanego doświadczenia i kompetencji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz z Regulaminem wynagradzania pracowników Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień;

• dodatek stażowy (zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);

• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej);

• przewidywany termin zatrudnienia: listopad 2018.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:

• list motywacyjny;

• życiorys (CV);

• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, referencje, opinie;

• kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy potwierdzające staż pracy;

• oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

• oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

• oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.

Składane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

- Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

                - ul. Dyrekcyjna 5, 80-852 Gdańsk

- adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

- tel: 58 320 02 56;

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy.

5. W przypadku wygrania naboru, dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gdańska, GCPU oraz na tablicy informacyjnej GCPU przez okres co najmniej 3 miesięcy. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia.

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednak nie podanie powyższych danych może utrudnić realizację procesu rekrutacji.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 5 w zamkniętych kopertach lub przesyłać na adres:

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

ul. Dyrekcyjna 5 

80-852 Gdańsk, 

z następującą adnotacją:

„Nabór na stanowisko urzędnicze – INSPEKTOR PROFILAKTYKI”. 

w terminie od dnia 09.10.2018r. do dnia 19.10.2018r. do godziny 15.00

Decyduje data wpływu oferty do GCPU. 

Oferty, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów lub wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Real time web analytics, Heat map tracking

Znajdź na stronie

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2020
N P W Ś C Pt S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31