Podsumowanie projektów edukacyjnych

Z dniem 30 listopada zakończyliśmy realizację, dwóch, partnerskich projektów dla Miasta Gdańska – wzmacniających kompetencje kluczowe uczniów i nauczycieli gdańskich szkół. Przez dwa lata nasze biuro projektów koordynowało merytorycznie realizację projektów o łącznej wartości 43 mln złotych. W ramach projektu przeszkoliliśmy około  20 tys. gdańskich uczniów oraz ponad 3 tys. nauczycieli. Ze wsparcia skorzystali również rodzice i opiekunowie prawni uczniów. Projekt w pełni odpowiedział na zdiagnozowane potrzeby, a osiągnięte rezultaty znacznie przekroczyły deklarowane wskaźniki.

Podsumowanie projektów edukacyjnych prowadzonych w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień jako Podmiocie realizującym w imieniu Beneficjenta - Gmina Miasta Gdańska

 

Oś priorytetowa 3 Edukacja

Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej

Tytuł: „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe”

Wartość projektu:                                                                                                         23 864 484,83 zł,

w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego:                                22 671 260,59 zł

Termin realizacji:                                                                                                           1.09.2016-31.10.2018

oraz

 

Tytuł: „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość”

Wartość projektu:                                                                                                          21 948 680,11 zł

w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego:                                20 851 246,10 zł

Termin realizacji:                                                                                                           1.09.2016-31.10.2018

 

Partnerzy projektu:

Fundacja Edukacyjna ODiTK, Stowarzyszenie Morena, DC Edukacja Sp. z o.o., VULCAN Sp. z o.o.

Cele projektu:

  1. Rozwijanie u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych,
  2. Wzrost kompetencji zawodowych i społecznych nauczycieli i nauczycielek
  3. Rozwój sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, budowanie współpracy z otoczeniem szkoły

Kompetencje podniosło około 20 tys. uczniów i ponad 3 tys. nauczycieli  w ramach ponad 174 tys. godzin

UCZNIOWIE uczestniczyli dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych oraz modułach tematycznych wdrażanych w trakcie zajęć szkolnych.

NAUCZYCIELE skorzystali wsparcia w formie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń, warsztatów.

Kompetencje kluczowe podnoszone były w obszarach:

  • matematycznym – m.in. Bąbel gdański,
  • informatycznym (roboty, LEGO),
  • naukowo – technicznym (modele pojazdów EKO, eksperymenty z energią odnawialną),
  • postaw przedsiębiorczości (28 spółdzielni uczniowskich),
  • językowym,
  • kompetencji społecznych (np. mediacje rówieśnicze, mindfulness i komunikacja empatyczna), warsztaty żeglarskie, pierwsza pomoc, tutoring szkolny, terapie;

Zakupiony sprzęt i nowoczesne pomoce dydaktyczne dla szkół

1871 tabletów

352  laptopy

78  monitorów interaktywnych

10   kamer cyfrowych

73  wideoprojektorów

4   ekrany

26   drukarek

17 sale do terapii Integracji sensorycznej oraz terapii neurologicznej

5  pracowni komputerowych dostosowanych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami

2  sale do pracy metodą Marii Montessori

2   pracownie kulinarne

2   pracownie stolarskie

7   pracowni – ogrodów przyszkolnych ze stacjami meteorologicznymi

18  zestawów do komunikacji alternatywnej

12  zestawy do terapii Tomatisa

9   zestawów do terapii Biofeedback

71  zestawów do nauki matematyki

142  zestawy do nauki podstaw programowania

85   zestawów do nauki programowania w kl. 4-6

64   zestawy do nauki programowania

80   zestawów SAM LABS STEAM

120  zestawów do eksperymentów z fizyki i chemii – OZE

160    zestawów modeli pojazdów EKO

50   defibrylatorów (AED)

190  fantomów szkoleniowych i 190 szkoleniowych AED

50  kajaków


Real time web analytics, Heat map tracking

Znajdź na stronie

Kalendarz wydarzeń

Październik 2020
N P W Ś C Pt S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31